Skip to content

Vedtægter

VEDTÆGTER

§ 1. Navn og adresse

1.1 Foreningens navn er KlimaHub.

1.2 Foreningens postadresse er Langøvej 13, Kædeby Haver, 5900 Rudkøbing.

§ 2. Indhold og formål

2.1 Foreningen er et netværk af mindre virksomheder, projektmagere og andre klimainteresserede, der kommer med ideer og sparring til formidlings-, analyse- og praktiske projekter med klimafokus samt fundraising til projekterne.

2.2 Foreningens virksomheder/projektmagere er hjemmehørende i Skandinavien. Indholdet af projekterne kan dog godt være rettet mod andre geografiske områder.

2.3 Projekterne skal enten bidrage til at begrænse menneskeskabte klimaændringer eller de negative konsekvenser af dem eller bidrage til at øge bevidstheden om disse problematikker.

§ 3. Organisation

3.1 Medlemskab af foreningen gælder for et år ad gangen og varer fra og med datoen, hvor medlemmet betaler kontingent eller vælges som medlem af bestyrelsen på en generalforsamling. Opsupplerede bestyrelsesmedlemmer er automatisk medlemmer frem til den førstkommende ordinære generalforsamling.

3.2 Foreningens daglige arbejde ledes af bestyrelsen. Alle medlemmer af bestyrelsen er på valg på generalforsamlingen.

3.3 Som udgangspunkt betaler alle medlemmer af foreningen et kontingent. Dette er dog valgfrit for medlemmer af bestyrelsen, hvis de ikke bruger foreningens navn og konti til fundraising.

3.4 Formand og kasserer har adgang til foreningens bankkonti og fastlægger i samarbejde med resten af bestyrelsen den interne arbejdsfordeling med hensyn til økonomiske dispositioner, under hensyn til § 6.8.

3.5 Formand og næstformand i fællesskab tegner foreningen på alle andre områder, såsom skriftlige aftaler med tredjeparter.

§ 4. Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang hvert kalenderår inden 1. maj.

4.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når der fremsættes ønske om det med angivelse af begrundet dagsorden fra enten et flertal i bestyrelsen eller et antal af medlemmer, der på samme tid udgør mindst 25 personer og mindst 5 % af det samlede antal aktuelle medlemmer.

4.4 Generalforsamlingen indkaldes med skriftlig meddelelse til alle medlemmer, afsendt senest 14 dage før afholdelsen og med angivelse af dagsorden.

4.5 Ændringsforslag til generalforsamlingens dagsorden og forslag i øvrigt skal sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4.6 Generalforsamlingen kan afholdes enten fysisk eller online, eksempelvis som video- eller chatmøde.

4.7 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
4. Kassereren aflægger revideret regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af
a. formand for bestyrelsen
b. næstformand for bestyrelsen
c. kasserer
d. 2-4 almindelige bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
e. 1-2 revisorer og evt. suppleanter
7. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed.
8. Eventuelt.

4.8 Medlemmer, der har betalt kontingent indenfor det seneste år, samt siddende medlemmer af bestyrelsen, har hver en stemme på generalforsamlingen.

4.9 Kassereren sikrer, at reglerne for stemmeberettigelse overholdes på generalforsamlingen.

4.10 Alle stemmeberettigede kan stemme ved fuldmagt på generalforsamlingen, dog kan hver fremmødt højest medbringe én fuldmagt.

4.11 Valg og afstemninger på generalforsamlingen, som ikke vedrører vedtægtsændringer eller foreningens opløsning, afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

§ 5. Bestyrelsen

5.1 Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 2-4 almindelige medlemmer. Hertil kommer suppleanter, der kan deltage i alle bestyrelsesmøder, men kun får stemmeret i det øjeblik, at et bestyrelsesmedlem melder afbud uden at give fuldmagt eller trækker sig helt fra bestyrelsen.

5.2 Bestyrelsens opgaver er at

– udbrede kendskabet til medlemmernes kompetencer og projekter.
– arbejde for, at alle medlemmers kompetencer er til så stor gavn som muligt for de andre medlemmers projekter.
– godkende de projekter, der udføres i KlimaHubs navn og bruger foreningens konti til fundraising.
– komme med forslag til, hvordan arbejdsopgaver og løn i fællesprojekter kan fordeles rimeligt under hensyn til de deltagende virksomheders særlige kompetencer og geografiske placering samt den betydning de har i forhold til det enkelte projekt.
– arrangere generalforsamlinger, bestyrelses- og medlemsmøder.
– invitere nye potentielle medlemmer til at deltage i foreningen.
– vedligeholde foreningens hjemmeside og sociale platforme.
– vedligeholde en manual for ”best practice” i foreningen.

5.3 Bestyrelsen fordeler opgaverne mellem sine medlemmer.

5.4 Formanden indkalder til møderne og sikrer, at der tages beslutningsreferat.

5.5 Alle møder kan afholdes enten fysisk eller online, eksempelvis som video- eller chatmøde.

5.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller har givet en skriftlig fuldmagt til de konkrete beslutninger, der skal stemmes om.

5.7 Beslutninger i bestyrelsen træffes med almindeligt flertal.

5.8 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

5.9 Bestyrelsen kan løbende opsupplere med enstemmighed blandt de siddende bestyrelsesmedlemmer. Det er ikke nødvendigt for opsupplerede bestyrelsesmedlemmer at have været medlem af KlimaHub i forvejen. De opsupplerede bestyrelsesmedlemmer kan dog kun fortsætte i næste valgperiode, hvis de vælges på den førstkommende ordinære generalforsamling efter opsuppleringen.

§ 6. Økonomi

6.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

6.2 Foreningen har ved stiftelsen en kapital på kr. 0,00.

6.3 Foreningens bankkonti skal lyde på foreningens navn. Alle midler, der tilfalder foreningen, indsættes på disse konti.

6.4 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

6.5 Foreningen stiller sine konti til rådighed for fundraising til formidlings-, analyse- og praktiske projekter, som udføres af de deltagende virksomheder.

6.6 Deltagerne i et fælles projekt aftaler på forhånd, hvem der er ansvarlige for hvilke delopgaver og berettigede til at modtage hvilken andel af de indsamlede midler, der øremærkes til det konkrete projekt. Dele af midlerne kan gå til evt. tredjeparter, hvis disse har særlige kompetencer, der supplerer de deltagende medlemmers.

6.7 Kassereren kan ikke modtage honorarer eller anden aflønning fra KlimaHub.

6.8 Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.

6.9 Foreningens årsregnskaber er offentligt tilgængelige.

§ 7. Vedtægtsændringer

7.1 Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling med to tredjedeles flertal blandt alle deltagende stemmeberettigede.

§ 8. Foreningens opløsning

8.1 Foreningen kan kun opløses efter forslag herom vedtaget med to tredjedeles flertal blandt alle deltagende stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 1 måneds mellemrum.

8.2 Hvis foreningen opløses, overgår dens midler til almennyttige og velgørende formål, som forinden besluttes af bestyrelsen.

Disse vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling søndag den 21. januar 2018 og revideret den 1. august 2018, 29. september 2019, 27. september 2020 og 12. juni 2021.